Gorenjska, Cerklje na Gorenjskem, Apno

||||

Prodaja

Splošno

Opis

Zazidljivo zemljišče v izmeri 442 m2 v naselju Apno v Cerkljah na Gorenjskem s čudovitim razgledom – PRODAMO

 

Zazidljivo zemljišče se nahaja v območju SKs - površine podeželskega naselja, ki so namenjene površinam kmetij manjšega obsega z dopolnilnimi dejavnostmi, in bivanju.

 

OPN - Namenska raba:

  PNRP OZNAKA:  

SP

  PNRP OPIS:  

Površine počitniških hiš

  PPNRP OZNAKA:  

  PPNRP OPIS:  

  EUP OZNAKA:  

AP5

  PEUP OZNAKA:  

  OPPN OZNAKA:  

  GEOMETRIJA:  

    

 

ODLOK O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM

 

(5) Površine podeželskega naselja, ki so namenjene površinam kmetij manjšega obsega z dopolnilnimi dejavnostmi, in bivanju (SKs) in površine razpršene poselitve namenjene pretežno kmetijski dejavnosti manjšega obsega (Am) (A3.3):

 (5.1) vrste dejavnosti z dopustnim obsegom:

 - bivanje do dveh stanovanj na stavbo, gostinstvo, dejavnost članskih organizacij in gospodinjstev,
 - kmetijstvo do 40 GVŽ,
- dopolnilne dejavnosti kmetij, 37
- trgovina, javna uprava, poslovne dejavnosti, izobraževanje, zdravstvo in socialno varstvo, kulturne in razvedrilne dejavnosti v obsegu do 50% bruto tlorisnih površin stavbe; pogoj glede obsega ne velja za gasilske domove,
 - manjše proizvodne dejavnosti, ki ne potrebujejo površin za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3,5 t, in gradbene stroje, v obsegu do 50% bruto tlorisnih površin stavbe,
- obstoječe trgovine z motornimi vozili in popravila motornih vozil, katerih obsega ni dovoljeno povečati,

(5.2) vrste objektov glede na namen:

 - stanovanjske stavbe, nestanovanjske kmetijske stavbe, objekti za dopolnilne dejavnosti kmetij, gostinske stavbe,
- obstoječe stavbe za prodajo in popravila motornih vozil,
 - gasilski domovi, garaže in parkirišča,
 - večnamenske stavbe,
- otroška in druga javna igrišča, javni vrtovi, parki, trgi, zelenice in druge urejene zelene površine,
- bazeni in bajerji,

(5.3) vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen:

 - majhne stavbe, majhne stavbe kot dopolnitev obstoječe pozidave, bazeni za kopanje, okrasni bazeni in grajeni ribniki,
- pomožni objekti v javni rabi, vodnjaki, vodometi,
- ograje in podporni zidovi,
 - male komunalne čistilne naprave, nepretočne greznice, rezervoarji, če so dovoljeni v skladu s prostorskimi izvedbeni pogoji glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro (šifra F),
- samostojna parkirišča,
- športna igrišča na prostem razen poligoni za motorje in druga motorna vozila,

- začasni objekti, ki so proizvodi, dani na trg v skladu s predpisom, ki ureja tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti, če so ti povezani s tlemi in niso namenjeni prebivanju,
 - objekti za rejo živali do dovoljenega obsega v okviru posamezne kmetije iz podtočke (5.1) te točke, - pomožni kmetijsko
- gozdarski objekti,
 - objekti za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost.

 

 

Območje EUP z oznako AP5

(A) Namenska raba: SP

(B) PIP:

1. PIP glede namembnosti in vrste posegov v prostor:

1.1. Vrste gradenj, vrste objektov glede na namen, možnosti spremembe namembnosti objektov, možnosti prepleta

dejavnosti ter vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen: A1.1, A1.2, A1.3, A2.1, A2.2, A3.5

2. PIP glede lege objektov:

2.1. Lega objektov na zemljišču: B1, B2.3

3. PIP glede velikosti:

3.1. Stopnja izkoriščenosti zemljišča: C1.2, C1.9

3.2. Velikost objektov: C2.3

4. PIP glede oblikovanja:

4.1. Oblikovanje objektov: D1.3

4.2. Urejanje in oblikovanje javnih in zelenih površin, urejanje okolice objektov (vključno s pogoji za oblikovanje

nezahtevnih, enostavnih ter drugih pomožnih objektov) ter drugi podobni posegi v prostor: D2.1, D2.2, D2.3, D2.4,

D2.5, D2.6, D2.8, D2.9, D2.10, D2.11, D2.13

5. PIP in merila za parcelacijo:

5.1. Parcela, namenjena gradnji: E1.1, E1.2

5.2. Parcelacija: E2.1, E2.2, E2.3.5

6. PIP glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro:

6.1. Pogoji glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro: F1

6.2. Pogoji glede priključevanja na grajeno javno dobro: F2

6.3. Pogoji glede oskrbe s pitno vodo: F3

6.4. Pogoji glede zbiranja in odvajanja ter čiščenja odpadnih voda: F4.1.3, F4.1.4, F4.2, F4.3

6.5. Način oskrbe z energijo – oskrba z električno energijo: F5

6.6. Način oskrbe z energijo – oskrba s plinom: /

6.7. Pogoji glede priključevanja na telekomunikacijska omrežja: F7

6.8. Odlaganje odpadkov: F8, investitor mora komunalne odpadke dostaviti do skupnega zbirnega mesta

6.9. Pogoji glede gradnje in oblikovanja gospodarske javne infrastrukture in javnega dobra: F9

7. PIP glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin,

varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, obrambnih potreb ter varstva vojnih grobišč:

7.1. Celostno ohranjanje kulturne dediščine: G1

7.2. Ohranjanje narave: G2

7.3. Varstvo okolja in naravnih dobrin: G3.1-G3.4

7.4. Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in obrambne potrebe: G4

7.5. Varstvo vojnih grobišč: G5

8. PIP glede varovanja zdravja: H1

 

 

Pogoj prodajalca je, da kupec prevzame plačilo 2% davka na promet nepremičnin.

 

 

Kontakt

Poslovna enota KRANJSKA GORA

Ulica dr. Josipa Tičarja 1, 4280 Kranjska Gora