Gorenjska, Radovljica, Lesce

||||

Splošno

Opis

Zazidljivo zemljišče v Lescah v izmeri 5.050 m2 na sončni in zelo mirni lokaciji ob javni poti – PRODAMO

 

 

PROSTORSKI AKTI, KI VELJAJO NA OBMOČJU ZEMLJIŠKE PARCELE:

 

Občinski podrobni prostorski načrt:

 

Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za območje osrednjih površin LE01 – Lesce ( del območja Za Mlinaričem) (DN UO, št. 263/2019)

 

 

 

PODATKI O NAMENSKI RABI PROSTORA:

 

Oznaka prostorske enote:         PE3 ( pod ježo)

 

 

 

PODATKI I NAMENSKI RABI PROSTORA:

 

PE:                                                            LE 01
Osnovna namenska raba:                     poselitev – mešana območja (M)
Podrobna:                                             MO – osrednje površine

 

 

 

 

PODATKI O OBMOČJIH VAROVANJ IN OMEJITEV:

 

 

Lega v območju, ki se ureja z OPPN

Vplivno območje letališča ALC Lesce – območje B

Varovalni pas kategorizirane občinske ceste – javne poti

Potek in varovalni pas elektronske komunikacije – telekomunikacijski vod

Potek in varovalni pas kanalizacijskega omrežja

Varovalni pas kanalizacijskega omrežja

Varovalni pas – železnica – glavna proga, postajni tir

Lega v območju predvidenega DPN

 

 

                                                  

VRSTE DOPUSTNIH DEJAVNOSTI, VRSTE DOPUSTNIH GRADENJ IN DRUGIH DEL TER VRSTE DOPUSTNIH OBJEKTOV GLEDE NA NAMEN

 

 

8. člen (dopustni posegi)

 

  1. Dopustni posegi so:

priprava stavbnega zemljišča (zlasti izkopi, nasutja, utrjevanja, predobremenitve, izravnave, odvodnjavanje),
gradnja novega objekta in prizidava objekta,
rekonstrukcija objekta,
odstranitev objektov in naprav,
sprememba namembnosti,
vzdrževanje objekta,
začasne ureditve.

(2) Posegi, določeni v prejšnjem odstavku, razen odstranitve objektov, so dopustne samo na zakonito zgrajenih objektih.

(3) Prizidani del objekta je treba priključiti na obstoječe komunalne priključke objekta h kateremu se izvaja prizidava.

 

 

 

9. člen (dopustni objekti in dejavnosti)

 

(2) V prostorski enoti PE2 (novi hiši) so dopustni naslednji objekti in dejavnosti:
11100 Enostanovanjske stavbe
11210 Dvostanovanjske stavbe
do 50% neto tlorisne površine objekta je lahko namenjene tudi:
12203 Druge poslovne stavbe
12304 Stavbe za storitvene dejavnosti
12301 Trgovske stavbe

 

(3) V prostorski enoti PE3 (pod ježo) so dopustni naslednji objekti in dejavnosti:
 Objekta 3 in 6:
12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev
12112 Gostilne, restavracije in točilnice
12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev: samo mladinska prenočišča
12201 Stavbe javne uprave
12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic
12203 Druge poslovne stavbe
12301 Trgovske stavbe
12304 Stavbe za storitvene dejavnosti
12620 Muzeji in knjižnice
12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo: samo ambulante.
Vsaj polovica tlorisnih površin v pritličju, orientiranih proti Železniški ulici, mora biti obvezno namenjena javnemu programu.

 

 

Objekti 4, 5, 7 in 8:
 11220 Tri- in večstanovanjske stavbe
V pritličju lahko tudi:
12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic
12203 Druge poslovne stavbe
12301 Trgovske stavbe
12304 Stavbe za storitvene dejavnosti
12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo
12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo: samo ambulante do 30% neto tlorisne površine posameznega stanovanja je lahko namenjene tudi:
12203 Druge poslovne stavbe na celotnem območju PE3:
24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas: samo otroška in druga javna igrišča, javni vrtovi in parki, trgi.


Na celotnem območju OPPN so dopustni naslednji objekti in dejavnosti:
21121 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste, intervencijske poti in gozdne ceste
222 Lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja
24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje: ograje, oporni zidovi…
3211 Gradbeni posegi za opremo odprtih površin.

 

 

 

10. člen (zazidalna zasnova in zasnova zunanje ureditve)


(2) Prostorska enota PE2 (novi hiši) je namenjena za zidavo dveh eno oziroma dvostanovanjskih objektov, ki tvorita zaključek zidave Rožne Doline.

(3) Prostorska enota PE3 (pod ježo) predstavlja osrednje območje namenjeno za večstanovanjske objekte ter pol javni oziroma javni program ob Železniški ulici. Tipologija je fino strukturirana, dve vrsti objektov sta razpostavljeni tako, da tvorita obsežnejši skupni prostor med njima (zeleni vrt), preko katerega se odpira pogled na ježo in rob zgodovinskega jedra Lesc.

 

 

 

7. MERILA IN POGOJI ZA GRADITEV OBJEKTOV IN IZVEDBO DRUGIH DEL:11. člen (dopustne kapacitete objektov in ureditve)

 

(2) V prostorski enoti PE2 (novi hiši) se lahko znotraj gradbene meje (GM) postavijo objekti, s podolgovatim tlorisnim gabaritom v razmerju stranic vsaj 1:1,2. Tloris je lahko tudi členjen v obliki črke »L« in »T« pod pogojem, da je osnovni krak prepoznavno daljši od drugega. Višinski gabarit stavbe je lahko do P + 1 + M oziroma P + 1 + T. Višina kapi je največ 5,50 m oz. višina venca 11,00 m nad raščenim terenom. Strehe so simetrične dvokapnice s slemenom v smeri daljše stranice oziroma sestavljene simetrične dvokapnice istega naklona v primeru členjenega tlorisa. Štirikapne (oziroma večkapne) strehe in členjene strešine niso dovoljene. Naklon streh je v razponu od 38° do 45° ali so ravne (tehnični naklon do 8°). Delež odprtih bivalnih površin mora biti najmanj 40%. Faktor zazidanosti (FZ) sme biti največ 0,35.

 

 

(3) V prostorski enoti PE3 (pod ježo) se lahko novi objekti gradijo na območju predvidenem za nove objekte, določenem v grafičnem delu OPPN. Tlorisni gabarit mora slediti členjenji zasnovi. Višinski gabarit stavb je lahko do P + 2 + T. Višina venca je največ 14,50 m nad raščenim terenom. Strehe so ravne (tehnični naklon do 8°) in morajo biti ozelenjene. V objektih št. 4, 5, 7 in 8 je lahko med 8 in 12 stanovanj. Površine za mirujoči promet se ne smejo urejati na nivoju parterja.

 

 

Kontakt

Poslovna enota RADOVLJICA