Poslovna enota RADOVLJICA

NSKG, nepremičninska družba, d.o.o.

Ulica dr. Josipa Tičarja 1, 4280 Kranjska Gora

04 5813 610

info@nepremicnine-smuk.com

http://nepremicnine-smuk.com/

Parcela, Gorenjska, Bled

580 €/m2

Prodaja|Parcela|Zazidljiva|Velikost: 1448 m2|Velikost parcele: 1448 m2|Šifra: 2282

 • Priključki
  ElektrikaVodaKanalizacijaKabelski priklj.

Podroben opis

Zazidljivo zemljišče v izmeri 1.448 m2 na sončni in zelo mirni lokaciji na Bledu, od jezera oddaljena cca 300 m – PRODAMO

 

Zazidljivo zemljišče v izmeri 1.448 m2 na sončni in zelo mirni lokaciji na Bledu, od jezera oddaljena cca 300 m – PRODAMO

Zemljišče se nahaja v območju stavbih zemljišč stanovanjske površine za eno in dvodružinske stavbe.

Stanovanjske površine za eno in dvostanovanjske stavbe so namenjene bivanju brez ali s spremljajočimi dejavnostmi.

 

Parcela je popolnoma ravna in se stika z lokalno cesto preko katere ima tudi dostop.

V neposredni bližini je vsa komunalna infrastruktura.

Je dragulj v samem središču Bleda. 

Parcelo je možno parcelirati na 2 dela v velikosti cca 700 m2.

Namenska raba prostora:
 

Oznaka EUP: BL-14
 

Oznaka namenske rabe: SSe
 

Naziv namenske rabe: območja stavbnih zemljišč: stanovanjske površine za eno in dvostanovanjske stavbe
 

Opis namenske rabe: Stanovanjske površine za eno in dvostanovanjske stavbe so namenjene bivanju brez ali s spremljajočimi dejavnostmi.

 

Zemljišča parcela se nahaja v območju plačevanja takse za neizkoriščeno stavbno zemljišče.

Zemljiška parcela se nahaja v območju na katerem je treba pridobiti soglasje za spreminjanje meje.

Pravni režimi:

 

Pravni režim: Kulturna dediščina Bled – Ambient Bleda ( EŠD: 13232)

                   Kulturna dediščina: Bled – Arheološko najdišče Žale ( EŠD: 13077)

 

Objekti gospodarske javne infrastrukture v bližini:

 

 • LK – mestna ali krajevna cesta – 10m
   
 • Kanalizacija – 22231 – Cevovodi za odpadno vodo – 3m
   
 • Plinovod – Distribucijski plinovodi – 5m
   
 • Komunikacije – 6121 – trasa: Fiksno prizemno omrežje – 3m
   
 • Vodovod – sekundarno omrežje – 3m

 

 

 1. SSe – STANOVANJSKE POVRŠINE ZA ENO IN DVOSTANOVANJSKE STAVBE
 1. Namenska raba:

Stanovanjske površine za eno in dvostanovanjske stavbe so namenjene bivanju brez ali s spremljajočimi dejavnostmi.

 

 

 

 

 1. Dopustna izraba prostora na gradbeni parceli:

FZ = 35 %
DOBP = 30 %

 

3          Dopustni objekti in dejavnosti:

 

 – 11100 Enostanovanjske stavbe,

 

– 11210 Dvostanovanjske stavbe,

 

– 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo: samo dvorane za družabne prireditve,

 

 – 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo: samo stavbe za predšolsko vzgojo ter osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje (vrtci, osnovne šole),

 

– 24110 Športna igrišča: samo igrišča za športe na prostem – večnamenska igrišča v normativno predpisani velikosti za določeno igro z žogo, garderobe,

 

– 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas: samo otroška in druga javna igrišča ter javni vrtovi, parki in trgi, ki niso sestavni deli javne ceste, zelenice in druge urejene zelene površine,

 

– 12420 Garažne stavbe: razen javnih garaž in garažnih hiš.

 

 

 

 1. Pogojno dopustni objekti in dejavnosti

 

a) Pogojno dopustni objekti so:

– 12301 Trgovske stavbe (do 500,00 m2 uporabne površine objekta ali dela objekta),

 – 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti (do 150,00 m2 uporabne površine objekta ali dela objekta).

 b) Pogojno so dopustne tudi naslednje dejavnosti:

– v stanovanjskih objektih sta kot gostinski nastanitveni dejavnosti pogojno dopustna sobodajalstvo in oddajanje apartmajev. Pri tem je skupna površina ene ali dveh stanovanjskih enot vsaj 50 % uporabne površine objekta, preostala uporabna 105 površina objekta pa je lahko namenjena oddajanju sob ali apartmajev. Sobe in apartmaji so namenjeni oddajanju kot dejavnosti lastnika, kar mora biti razvidno iz zasnove objekta in instalacij (skupni priključki brez odštevalnih števcev, skupno ogrevanje);
– pisarniške in poslovne dejavnosti, storitvene dejavnosti (razen vzdrževanja in popravila motornih vozil) ter dejavnosti osebnih storitev, pri čemer sme biti površina prostorov za dejavnost največ 30 % uporabne površine posameznega stanovanjskega objekta.

 

 c) Objekti in dejavnosti iz točk a) in b) so dopustni, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

– obseg dejavnosti do vključno 5 zaposlenih,

– dovolj velika gradbena parcela, ki zagotavlja potrebne površine za funkcioniranje objekta, vključno z zadostnimi parkirnimi površinami za potrebe vseh dejavnosti v stavbi,

 – dejavnosti, ki ne potrebujejo parkirnih površin za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3,5 t, ali gradbene stroje,

 – delovni čas dejavnosti z obiskovalci mora biti tak, da ne povzroča čezmerne obremenitve s hrupom,

– dopustne dejavnosti iz točke b) kumulativno ne smejo presegati deleža največ 50 % uporabne površine objekta.

 

 

5 Oblikovanje objektov

 

5.1 Gabariti

tlorisni gabarit je podolgovat v razmerju stranic vsaj 1:1,2 in je lahko členjen;

višinski gabarit: etažnost P+1+M, pri čemer višina kapi ne sme segati višje od 5,50 m nad koto pritličja.

 

 

 

5.2 Posebnosti

 

Za spodnje objekte veljajo oblikovalska določila za stavbe v območjih z naslednjo podrobno namensko rabo:

– za objekte 12610, 12301, 12304 oblikovalska določila območij CU,

– za objekte 12630 oblikovalska določila območij CDi,

– za obstoječe večstanovanjske objekte oblikovalska določila območij SSv,

– za obstoječe kmetijske objekte določila območij SK.

 

Pogoj prodajalca je, da kupec prevzame plačilo 2% davka na promet nepremičnin.