Poslovna enota JESENICE

NSKG, nepremičninska družba, d.o.o.

Ulica dr. Josipa Tičarja 1, 4280 Kranjska Gora

04 5813 610

info@nepremicnine-smuk.com

http://nepremicnine-smuk.com/

Parcela, Gorenjska, Jesenice

44.900 €

Prodaja|Parcela|Zazidljiva|Velikost: 1454 m2|Velikost parcele: 1454 m2|Šifra: 2287

Podroben opis

Zazidljivo zemljišče na zelo sončni lokaciji z čudovitim panoramskim razgledom na JESENICE

 

Na Jesenicah prodamo zazidljivo zemljišče v izmeri 1450 m2 s čudovitim panoramskim razgledom na Jesenice.

Zemljišče ima urejen dostop do občinske ceste.

 

Strateški prostorski načrt:

Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Jesenice ( Uradni list RS, št. 110/2013)

 

 

Podatki o namenski rabi prostora

J2/SS1-e – območje stanovanj , stanovanjske površine SS100%

SS – Stanovanjske površine , ki so namenjene bivanju brez dejavnosti ali s spremljajočimi dejavnostmi, tudi za občasno ali stalno bivanje ostarelih, otrok, študentov in drugih socialnih skupin.

V skladu s splošnimi pogoji tega odloka so dopustne gradnje novih objektov, spremembe namembnosti, dozidave in nadzidave, rekonstrukcije, odstranitve objektov in vzdrževanje objektov.                                    

Dovoljena je tudi odstranitev objektov in delov.

 

 
 
1. Gabariti
 
 

Višinski gabarit: etažnost objektov do največ K+P+1+M (z višino zidu pod kapno lego do največ 100 cm) ali K+P+M (z višino zidu pod kapno lego do največ 250 cm), pri tem pa mora biti vsaj ena stranica kletne etaže vsaj do ene polovice svoje višine vkopana v raščen teren.

 

V primeru izvedbe ravne strehe kolenčnega zidu ni, višina mansarde pa je lahko visoka eno etažno višino. Možna je izraba druge kleti in druge mansarde pri poševnih strehah, kjer je to mogoče in izvedljivo.

 

Pri določanju višine stavb je treba upoštevati tudi vertikalni gabarit prevladujočega tipa obstoječih in sosednjih objektov, da nove stavbe ne bodo izstopale iz silhuete naselja (da ne bodo višje ali bistveno nižje) in da bodo ustrezno izkoriščale terenske danosti.                  

 

2. Streha
– dovoljene so dvokapne, enokapne, vseh naklonov in/ali ravne strehe; kadar je izvedba s slemenom, mora biti smer slemena vzporedno z daljšo stranico objekta, 

– večkapne strehe so dovoljene, kadar se želi optično zmanjšati volumen stavbe, kadar je smiselno poudariti drugo funkcijo stavbe od obstoječega okolja, kadar to zahteva lokacija (npr. vogalna stavba) ali če gre za drugačno tipologijo objekta,   

– dovoljeno je kombiniranje dvokapnih in večkapnih streh z ravnimi strehami, predvsem v primeru pokritih teras, vetrolovov, zimskih vrtov in drugih dozidav,  
                               
– dovoljeni so strešna okna in frčade. Vse frčade na eni strehi naj imajo enako obliko odprtine in strehe. Na eni strešini sta lahko največ dve enaki frčadi v dolžini do 1/2 dolžine strešine, 

– na strešinah je dovoljena namestitev sončnih kolektorjev in fotovoltaičnih celic, ki ne smejo segati nad sleme strehe,

– dovoljena je kritina v barvi, ki bo usklajena z barvo strešin prevladujočih objektov v območju. Kritine ne smejo biti bleščeče.
 
 


3. Fasade
 
Poleg splošnih pogojev tega odloka veljajo še naslednji pogoji:      
               
– s prizidki je treba zagotoviti skladnost celotne podobe objekta,                 
– na območju mesta se dovoli in spodbuja uvajanje sodobnih oblikovnih pristopov (enostavnejše členitve fasad, uporaba lesa, kovin, stekla in drugih sodobnih materialov), posebej v kombinaciji z ravnimi ali enokapnimi strehami,         
– vsi drugi objekti na parceli morajo usklajeni z osnovno stavbo glede naklona in oblike streh ter barve in oblikovanosti fasad.